Ambalaj Atığı Nedir?

Ambalaj : Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ek-1’ de yer alan Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örneklerde belirtilenler ile geri dönüşsüz olanlar da dâhil tüm ürünler.

Ambalaj Atıkları : Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıkları.

Ambalaj Atığı Üreticisi : Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşmasına sebep olan gerçek veya tüzel kişiler.

Ambalaj Atıkları Yönetimi : Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertarafı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini kapsar.

Ambalaj Atığı Ayırma Toplama Süreci:

* Kaynağında Biriktirme : Yeterli miktarda ambalaj atığı olan işletmelerde, atıkları biriktirmek için firmaların atık sahalarına uygun biçimde açık veya kapalı kasa konteyner, kompaktör vs. ekipmanlar koyularak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması sağlanır

* Nakliye : Firmaların atık sahasına yerleştirilen konteynerler dolduğu zaman firmanın talebi üzerine, uygun donanımlı araçlar ile dolusu alınıp boş konteyner ile değiştirilir ve toplama ayırma tesisine nakliyesi sağlanır.

* Ayırma : Tesise gelen araçlar tartı işleminden geçtikten sonra karışık ambalaj atıkları ayırma ünitesinde cinslerine göre ayrılır. Cinslerine göre ayrıştırılan ambalaj atıkları presleme ve balyalama işleminden sonra stoklanır.

* Geri Dönüşüm : Preslenmiş ve balyalanmış ambalaj atıkları geri dönüşüm tesislerine gönderilir. Böylece tekrar hammaddeye dönüşen ambalaj atıkları ekonomiye ve çevreye geri kazandırılmış olur.